ПЕРЕХРЕСНЕ ОПИТУВАННЯ

Пiсля кожної конструктивної промови у дебатному раундi виникає три хвилини часу, який називається - «час для перехресного опитування». Якщо використати цей час розумно, вiн може стати ключовим пунктом для перемоги або поразки.

Звертаючи всю свою увагу на побудову лiнiї аргументацiї, бiльшiсть дебатерiв забувають приготуватися до перехресного опитування належним чином. Перехресне опитування - дуже цiнний час для розумiння аргументацiї ваших опонентiв та для їх послаблення прямими запитаннями.

Використовуючи свiй час на перехреснi опитування, потрiбно чiтко розумiти, як це зробити найефективнiше для своєї команди. Опитування може служити, як для стратегiчних, так i для практичних цiлей.

З'ЯСУВАННЯ АРГУМЕНТIВ ОПОНЕНТIВ

Частина часу перехресного опитування повинна бути присвячена з'ясовуванню лiнiї аргументацiї ваших опонентiв. Якщо, наприклад, пiд час їх промови ви щось не зрозумiли або пропустили кiлька тверджень, ви можете використати частину часу на тлумачення цих пунктiв вашими опонентами.

ПРИМУШУЙТЕ ОПОНЕНТIВ ПРИЙНЯТИ ВАШУ ТОЧКУ ЗОРУ

Часто пiд час гри дебатери помiчають, що один з їх аргументiв спростовано опонентами, а вся лiнiя зазнає поразки. Це найкраще порiвняти з вiдкритими запасними дверима, через якi можна вийти. Пiд час перехресного опитування ви можете закрити цi дверi та покращити свої аргументи.

Може статися, що команда опонентiв запропонувала альтернативнi дефiнiцiї до теми. Ви помiтили цей виверт i зрозумiли, у яке невигiдне становище це ставить вас. З альтернативними дефiнiцiями буде важче спростувати лiнiю аргументацiї опонентiв. Замiсть того, щоб обговорювати всi дефiнiцiї, намагайтеся довести своїм опонентам - прийняти вашi та вiдмовитися вiд своїх. З моменту, коли опоненти прийняли вашi дефiнiцiї, можна переходити до важливiших питань.

РОЗКРИВАЙТЕ ХIД ДЕБАТIВ ВАШИХ ОПОНЕНТIВ

Дебатiв без фiксування в картi не iснує. Тобто, якщо ви не записуєте гру, її нiхто не буде записувати. Час перехресного опитування використовується для того, щоб виявити хiд гри (тактику) опонентiв та побудувати свою власну технiку спростування пiд час наступних промов.

Три хвилини - не так вже i багато. Але якщо час грає на вас, намагайтеся ставити тi запитання, вiдповiдi на якi ви хочете отримати. Методи, перерахованi нижче, допоможуть вам розвинути деякi стратегiї опитування.

МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОГО ОПИТУВАННЯ

Уникайте суперечок

Час перехресного опитування для запитань, а не для суперечок. Ви повиннi вiдшукати iнформацiю, яка буде корисною для використання у наступних конструктивних промовах вашої команди. Неприпустимо намагатися використати цей час для обмiну аргументами. Завжди пам'ятайте, що ви розпитуєте про корисну для вас iнформацiю.

Не будьте агресивними та не залякуйте своїх опонентiв

У кiно дуже просто виглядає, коли людина пiд сильним впливом потоку запитань готова визнати свою провину. Але у перехресному опитуваннi дебатiв вiдповiдач має час подумати та вiдповiсти. Поставте запитання i, якщо ви вiдчуваєте, що вашому опонентовi потрiбно подумати, дайте йому час i ввiчливо чекайте на вiдповiдь. Якщо ваш опонент не вiдповiдає, то, можливо, вiн не зрозумiв запитання. Тодi ввiчливо перефразуйте його. Якщо пiсля трьох спроб ви не отримали потрiбної iнформацiї, переходьте до наступного запитання.

Краще уникати агресивної поведiнки, яка б зашкодила дебатам. Нижче подаються приклади щодо пiдвищення ефективностi опитувального часу.

Контролюйте час перехресного опитування

Час перехресного опитування дається не для того, щоб сваритися з вашими опонентами. Це засiб допомоги сформулювати свої аргументи. Контроль часу перехресного опитування означає, що ви лишаєтеся спокiйним. органiзованим, ввiчливим та впевненим. Ви не повиннi бути агресивним пiд час опитування, iнакше це може негативно вплинути на вас; ваша поведiнка може вплинути на вiдповiдача: змусити його самозахищатися та не вiдповiдати. Контролюючи час, ви ставите гарне запитання, очiкуєте вiдповiдь та продовжуєте, якщо отримали потрiбну вам iнформацiю.

Однак вважається нормальним перебивати вiдповiдача посерединi речення зi словами: " Дякую, це все, що я хотiв почути". Як тiльки ви отримали потрiбну вам iнформацiю i не хочете бiльше слухати розповiдь про переваги аргументацiї ваших опонентiв, ви маєте право перервати вiдповiдача. Зробiть це ввiчливо i продовжуйте тримати контроль над частиною часу, яка лишилася. Задавайте питання тiльки по темi гри.

Збiльшуйте кiлькiсть запасних запитань

Запаснi запитання, як i запаснi пункти, можуть використовуватися в бiльшостi випадкiв. Вони завжди будуть мати якесь вiдношення до тiєї чи iншої теми. Запаснi запитання можуть бути корисними, тому що можуть дати вам iнформацiю, до якої ви могли б звернутися у разi потреби. Вiдповiдь опонента на запаснi запитання може допомогти знайти продуктивну нову лiнiю запитань. Продумайте якомога бiльше запитань, якi можуть бути заданi у будь-якiй ситуацiї.

Покращуйте план

Час перехресного опитування буде найбiльш плiдним, якщо ви проведете його за готовим планом. Ви можете почати зi з'ясування аргументацiї ваших опонентiв, запитувати про зв'язок мiж твердженнями, тощо.

Зробивши це, ви можете переходити до покращення вашої гри або працювати над тим, щоб вашi опоненти наближалися до вашої точки зору.

Пiдводьте опонентiв до потрiбних вам вiдповiдей через ланцюг запитань

Припустимо, що ви маєте деякi сумнiви щодо спроможностi ваших опонентiв вирiшити проблему, запропоновану темою. У вашої команди є вирiшення даної проблеми, яке ви хочете розкрити перед суддями. Пiд час перехресного опитування буде не дуже ввiчливо сказати вiдповiдачу: " У вас, як ми розумiємо, немає вирiшення стосовно поданої проблеми, так?" Але пам'ятайте, що нiхто нiколи не визнає фактiв, якi будуть шкiдливими для їх лiнiї аргументацiї.

Замiсть того, щоб просто вимусити опонентiв визнати їх помилки, намагайтеся пiдвести їх до вирiшальних пунктiв через ланцюг коротких запитань.

Ставте продуманi короткi запитання

Якщо ви дозволяєте вiдповiдачу говорити без зупинки, тодi ви самi собi шкодите. Ви можете зустрiтися з досвiдченим дебатером, який без зупинки буде говорити про переваги своєї лiнiї аргументацiї. Якщо дозволите, то час перехресного опитування може бути витрачений на розповiдь ваших опонентiв.

Так званi "вiдкритi" запитання передбачають у вiдповiдь роз'яснення, обмiн думками, описи, тощо. Вiдповiдачi, якi не хочуть зустрiтися з ланцюгом шкiдливих запитань, будуть вiдповiдати якомога бiльше.

Протистояти цьому можна просто - ставити конкретнi запитання певним чином. Тобто, однозначнi, фактичнi запитання, якi потребують вiдповiдi тiльки «так» чи «нi» i не дозволяють говорити дуже довго, будуть вдалими для перехресного опитування. Спочатку такi типи запитань ставити буде трохи важко, але з часом ви розвинете таку звичку i це вам допомагатиме i надалi.

Однозначнi запитання iнколи потребують попереднього роз'яснення, а потiм вимагають пiдтвердження. Наприклад: " Ваше твердження говорить, що мiж кiлькiстю витраченого часу та рiвнем досягнень iснує пряма залежнiсть, правильно?». Вiдповiдач мiг би вiдповiсти " так" чи " нi". Але краще запитати: "Пояснiть, будь ласка, друге твердження?". I через три хвилини ви все одно будете шукати матерiал, який можна буде використати у вашiй конструктивнiй промовi.

Використовуйте iнформацiю, здобуту перехресним опитуванням, у своїй конструктивнiй промовi

Деякi суддi занотовують перехреснi опитування. Допуски, зробленi пiд час перехресного опитування та не використанi у наступнiй конструктивнiй промовi, не будуть мати великого впливу на рiшення суддi. Звикнiть використовувати iнформацiю, здобуту пiд час перехресного опитування, у своїх наступних промовах.

Ставити гарнi запитання пiд час перехресного опитування нелегко, але заради ефекту, який вони мають, цього варто навчитися. Iнформацiя, здобута пiд час перехресного опитування у вiдповiдача, може стати дуже сильною зброєю проти ваших опонентiв. Не робiть помилки, думаючи, що перехреснi опитування - це зайвий час для того, щоб вбити вашого супротивника поки вiн беззбройний. Ставте гарнi запитання та використовуйте їх у наступних промовах для здобуття якомога бiльшої кiлькостi переваг.

СТРАТЕГIЇ ДЛЯ ВIДПОВIДАЧIВ

Якщо є рекомендацiї щодо вдалого ставлення запитань, то iснують також методи загальноприйнятої поведiнки та деякi хитрощi для вiдповiдачiв, яких треба уникати.

Уникайте бути втягнутим в аргумент

Iнколи той, хто запитує, буде намагатися атакувати вас пiд час перехресного опитування твердженням, яке похитує всю вашу лiнiю аргументацiї. Ви повиннi вiдповiдати тiльки на питання, а не на твердження. Якщо ж опонент намагається звести час перехресного опитування до розвитку думок та тверджень про вашу лiнiю аргументацiї, вашою найкращою вiдповiддю буде: «I це є ваше запитання?»

Уникайте збентеження

Iнколи вiдповiдачi нiяковiють, коли їм ставлять прямi запитання про деякi деталi їх лiнiї аргументацiї. Це дуже погана стратегiя. Якщо ви не зрозумiли питання, перепитайте його або попросiть перефразувати. Але якщо питання просте та зрозумiле, збентеження не врятує вашу команду вiд вiдповiдi. Суддi не будуть вважати цю поведiнку як навмисну дiю i будуть дуже обережнi при урахуваннi представлених вами аргументiв. Також ви маєте запам'ятати деякi правила гарного промовця, якi стануть вам у нагодi при вiдповiдях.

Намагайтеся бути врiвноваженими та впевненими Як вiдповiдач, ви повиннi всiм своїм виглядом давати зрозумiти оточуючим, що iнформацiя про вашу лiнiю аргументацiї, повнiстю вiдкрита для опонентiв. Вас не можуть збити з пантелику кiлька простих запитань, навiть, якщо вони викривають недолiки вашої лiнiї аргументацiї. Як вiдповiдач, лишайтеся врiвноваженим та впевненим. Намагайтеся не показувати вашим опонентам або суддям, що вас змусили зробити шкiдливе для вашої лiнiї аргументацiї визнання. Чим впевненiше ви виглядаєте, тим важче буде знайти будь-яку руйнiвну iнформацiю проти вашої лiнiї аргументацiї. Уникайте вiдповiдей на запитання, якi потребують певної квалiфiкацiї. Але бувають також запитання, на якi вiдповiдь «так» чи «нi» - буде недостатньою. Вiдповiдаючи на запитання, яке само по собi може бути руйнiвним для вашої лiнiї аргументацiї, попросiть у того, хто ставить запитання, квалiфiкувати вашу вiдповiдь. Якщо вимога визнана недоречною, запитувач має зазначити це. У випадку згоди запитуючого ви можете з поведiнки суддi зрозумiти, вiдповiдати вам чи нi. Якщо вам все ж таки довелося вiдповiдати на запитання без квалiфiкацiї, намагайтеся вiдповiсти якомога краще. У наступнiй конструктивнiй промовi запропонуйте вашi квалiфiкацiї. Якщо суддя, на вашу думку, чекає вашої вiдповiдi на руйнiвне запитання, а ви не можете цього зробити, ввiчливо та непомiтно вiдмовтеся вiд вiдповiдi на нього. Можливо, ваша вiдмова примусить опонента змiнити свою вузьку позицiю.

Не дозволяйте опонентам робити висновки

Дуже часто людина, яка запитує, буде намагатися, закiнчивши ланцюг запитань, зробити висновок, базуючи його на ваших вiдповiдях. Вiн, як ви вже здогадалися, у бiльшостi випадкiв, буде руйнiвним для вашої лiнiї аргументацiї. У цьому випадку ви можете зазначити для суддiв та ваших опонентiв, що висновок, зроблений опонентом не завжди є логiчним наслiдком ваших вiдповiдей.

ПОВЕДIНКА ДЛЯ ТИХ, ХТО ВIДПОВIДАЄ, ТА ТИХ, ХТО ЗАПИТУЄ

Конвенцiя дебатiв зазначає, що кожний учасник дебатiв повинен ставитися до iншого з повагою та ввiчливiстю. Пiд час перехресного опитування не робiть нiчого, що могло б дискредитувати вашого опонента або виявилося неввiчливим до нього перед суддями. Тим бiльше виказуйте повагу суддям. Зрозумiло, що всi вiдповiдi та запитання ви адресуєте суддi, а не один одному. З першого погляду це може виявитися дивним, але ви повиннi звикнути до цього. Мiж iншим ви маєте шанс спостерiгати за реакцiєю суддi на вашi вiдповiдi та запитання.

Час перехресного опитування може стати вирiшальним для вашої команди, незважаючи чи ви вiдповiдаєте, чи запитуєте. Ставити запитання та шукати потрiбну вам iнформацiю - мистецтво. Запитання залежать вiд того, яку iнформацiю ви хочете отримати та вiд мети вашого опитування.

Попередній розділ | Наступний розділ