ДОКАЗИ

Тепер, коли Ви маєте ту iнформацiю яку шукали, Вам треба записати її таким чином, щоб потiм можна було використовувати як докази у дебатному раундi. Картка доказу повинна мiстити наступну iнформацiю:

ТIЛО ДОКАЗУ

Найкраще написати тiло доказу дослiвно. Копiювання тексту слово в слово забезпечить вам щонайдетальнiший метод передачi матерiалiв. Уривки доказiв. вирiзанi з фотокопiй, збережуть Вам час та забезпечать точнiсть передачi iнформацiї. Безперечно для деяких матерiалiв треба використовувати переказ. Наприклад, якщо автор використав кiлька сторiнок для написання висновку або розтягнув висновок на кiлька параграфiв. У таких випадках потрiбний стислий переказ або перефразування. Якщо Ви використовуєте переказ у дебатному раундi, тримайте при собi фотокопiю оригiналу.

Круглi дужки (...) можуть використовуватись для скорочення надто великих цитат. При цьому викресленi уривки не повиннi змiнювати змiст цитати i впливати на висновки. Фiгурнi дужки {...} використовуються для вставки матерiалiв у цитати, якщо це поглибить їх розумiння або введе необхiднi для контексту даннi. I знову ж таки. вставлений матерiал не повинен змiнювати змiст або силу висновку.

ПОВНЕ ЦИТУВАННЯ

Кожен доказ повинен мiстити необхiднi бiблiографiчнi даннi: автор назва статтi. журналу або книги, iм'я видавця, дата публiкацiї та сторiнки. Кожен доказ повинен мiстити повну цитату для того, щоб Ви могли довести Вашi твердження протягом раунду.

МIТКА АБО ЯРЛИК

Пiсля написання цитати та тiла доказу, необхiдно присвоїти кожному доказу мiтку або ярлик. Тобто, iншими словами, дати кожному доказу своє iм'я, яке настiльки специфiчне, наскiльки це можливо, тобто воно повинне пiдсумовувати представлену iнформацiю. Наприклад, уявiмо Ви записали доказ, у якому йдеться про зв'язок мiж кiлькiстю годин, якi студент унiверситету витрачає на роботу або пiдробiток та балами, отриманими на iспитах. З цiєю iнформацiєю, у тiлi доказу мiтка може бути такою: «Бiльше працюєш - нижчi бали на iспитах». При вдало вибраних мiтках дебатери можуть визначити iнформацiю без читання тiла доказу.

Найкраще, якщо картки доказу, будуть написанi на аркушi зошита, розрiзаного навпiл. Кожна картка повинна включати тiльки один доказ. Це робиться для того, щоб найкращим чином органiзувати вашi картки. Далi ми друкуємо кiлька прикладiв карток доказiв, якi можуть стати Вам у нагодi при розробцi та написаннi власних.

ТИПИ ДОКАЗIВ

Стверджуючi

Наприклад:
Саllohan, Daniel. (добре вiдомий та шанований спецiалiст у медичнiй етицi, директор Центру Хастiнга у Нью-Йорку, центр, який перевiряє та редагує видання з медичної етики). «Самогубства при допомозi лiкаря не повиннi бути легалiзованi». САМОГУБСТВО: ПОГЛЯДИ ПРОТИ. San Diego: Greenhaven press, 1992: 75. «Коли суспiльство дозволить однiй людинi забрати життя iншої, обґрунтовуючи це тим, що обидвi сторони погоджуються, вже не iснуватиме нiяких гарантiй або впевненостi запобiгти масовому поширенню цього вiрусу смертi».

Факти та Статистика

Наприклад:
Mishkin, Ваrrу. Смертне Покарання: Знову те саме питання. Dayton: Pamphlet Рublications, 1981: 46. «За статистичними даними, безробiтнi та бiднi люди становлять 97% страчених у США».

Огляди та приклади

Наприклад:
Lасоуо, Richard. «Полiтика Життя та Смертi». Тimе, 2 квiтня 1990: 18-20. «5 липня, 1978, лише 6 мiсяцiв пiсля того, як вiн вiдбув два з половиною роки тюремного ув'язнення за побиття людини до смертi, Гаррiс та його брат Денiс вирiшили пограбувати банк в Сан Дiєго. Спочатку вони вирiшили знайти якусь машину. Для цього вони захватили двох юнакiв з автомобiлем... Гаррiс примусив їх їхати до найближчих околиць, де i застрелив хлопцiв».

ФОРМАТ КАРТКИ ДЛЯ ДОКАЗУ

МIТКА

* заголовок, який детально передає змiст доказу

* ключовi слова вашого аргументу або пояснення

ПОСИЛАННЯ
(або ЦИТУВАННЯ)

джерело, дата, сторiнка, визначення

ТIЛО ДОКАЗУ

«Точно скопiйоване з пiдручника, статтi або iнтерв'ю»

Наприклад:
Аварiї трапляються дуже часто
Johnson, Don. «Чи Дiйсно Атомнi Електростанцiї Безпечнi», Newsweek:, 9 серпня 1989: 24. «Аварiї траплялися на кожнiй АЕС у США. Звичайно, рiдко вони небезпечнi для життя мiльйонiв людей, але потенцiал для катастрофи присутнiй у кожному випадку.»

ПИТАННЯ ЩОДО ДЖЕРЕЛА

Перед тим, як Ви повiрите у щось, довiдайтесь, хто це говорить. Оскiльки навчальнi дебати дуже тiсно пов'язанi зi свiдченнями експертiв, якi часто суперечать один одному, тому важко зрозумiти, кому вiрити. Часто ми базуємо своє рiшення на джерелi твердження.

Джерело може братись до уваги, якщо воно об'єктивне, компетентне та надiйне. Експерт з окремої галузi, який прочитав, вивчив та розумiє багато питань. пов'язаних з цiєю галуззю, може розглядатись як компетентний. Але те, що вiн експерт в однiй сферi, не гарантує його компетентнiсть в iнших. Науковець з ядерної фiзики може бути експертом у наукових сферах, але вiн не обов'язково є експертом у соцiальних або полiтичних питаннях.

Джерело є суб'єктивним, якщо воно пiдтримує предмет, про який йдеться безпосередньо або посередньо. Реклама - приклад необ'єктивного джерела. Кiнозiрки або вiдомi спортсмени стверджують перед кiнокамерами, що "Кока-кола" - найкращий та найкориснiший напiй тому, що їм за це заплатили. Не давайте грошi i кiнозiрка вже не буде переконувати Вас, що це смачний на корисний напiй.

Упередженi або необ'єктивнi джерела досить важко довести в контекстi дебатiв. Дуже часто цитати даються швидко або в короткiй формi, тому джерело може бути незрозумiле. Вияснення джерела iнформацiї та пошук, чи не є воно упередженим може бути ефективним пiд час перехресних запитань З iншого боку, джерело може бути упередженим, але все ж таки сильним за рахунок iнших доказiв, зацiкавленої сторони, якi вона висуває. Таке джерело називається «неохочий свiдок». Взагалi, це ефективний метод. Ми вважаємо що люди будуть уникати брехнi, якщо вона може зашкодити їх репутацiї або якщо вони ризикують своєю безпекою. Тому "неохочому свiдку" бiльше нiчого не залишається, як говорити тiльки правду, i тому ми довiряємо йому.

Надiйним джерело вважається у тому випадку, якщо воно має ВIДПОВIДНУ репутацiю щодо подання iнформацiї. Один iз методiв перевiрити надiйнiсть - це переглянути критику на це джерело. Репортери або вченi часто отримують нагороди або суспiльнi визнання за свою роботу. Цi джерела можуть розглядатись як надiйнi. У той же час якщо це джерело постiйно критикується або не отримує пiдтримки громадськостi, воно вважається ненадiйним.

ПЕРЕВIРКА ДОКАЗIВ НА ЗМIСТ

Питання, описанi вище, стосуються того, хто висуває твердження. Iснує серiя питань, якi стосуються того, про що йдеться у доказi. Змiст кожного доказу повинен мiстити висновки експертiв у галузi, яка обговорюється. Деякi твердження є висновками, якi базуються на перевiрених фактах. Iншi твердження є лише поглядами автора, якi базуються на суб'єктивних цiнностях. Погляди не завжди є кращими нiж факти i, навпаки, факти не завжди кращi нiж погляди. Обидва методи можуть бути використанi для пiдтримки аргументу Але обов'язково треба перевiряти змiст кожного факту або думки, щоб визначити ступiнь пiдтримки, яку вони дають аргументу. Перевiряючи докази якi використовуються у вашiй лiнiї аргументацiї або докази, якi присутнi у пiдтримцi сторони ваших опонентiв, будьте готовi швидко аналiзувати змiст кожної картки.

По-перше, погляньте чи вiрно Ви зрозумiли доказ для пiдтримки аргументу. Вибрана випадково неправильна iнтерпретацiя - це не таке вже i велике етичне порушення, але досить розповсюджена помилка, особливо у початкiвцiв. Досить часто висновки, переписанi з доказу, проходять через весь складний процес причинностi, який може включати кiлька характеристик та пояснень. Хоча для Вас краще використовувати або чути тiльки висновок. У такому випадку висновок повинен бути зрозумiлим. Коли ви використовуєте або слухаєте доказ, впевнiться що в картцi написано саме те, що ви або вашi опоненти говорять.

По-друге, доказ або висновок, переписаний з доказу - повиннi бути узгодженi з iншими доказами цiєї ж теми. Доказ, який доводить, що свiт це квартира - не узгоджується з iншими формами доказiв цiєї ж теми. Тому вам належить одразу розпiзнати це, ще до початку гри. Необхiдно мати докази "за" i "проти" тому краще, якщо ви будете знаходити докази, якi пiдтримують конфлiктуючi точки зору. Наприклад, у дебатах про систему соцiального забезпечення та її вплив на незахищене населення, iснувало неузгодження, яке стосувалось кiлькостi соцiальне незахищених людей. Деякi джерела наводили цифру на кiлька сотень тисяч бiльше нiж iншi. Цей тип конфлiкту дуже розповсюджений у дебатах. Це конфлiкт не як рахувати, а що включати до обрахункiв. Захищаючи змiст доказу, ви повиннi захищати дефiнiцiї у даному випадку - соцiальне незахищене населення.

Дуже важливий елемент у картцi доказу - це джерело, звiдки доказ цитується. Цей елемент повинен бути написаний одразу пiсля доказу або перед ним. Причина цитування доказу протягом раунду - проста, цим ви даєте можливiсть суддям та супротивникам повiрити вам. Так як дебатери не будуть покидати раунд, для того щоб перевiрити кожен доказ опонентiв, то вони можуть записати основнi даннi i все перевiрити пiсля раунду. Тому переконайтеся, що ви включили повну iнформацiю про доказ i вiрно занотували його. Також не забудьте занотувати даннi про докази ваших опонентiв, особливо, якщо тi були незрозумiлi або пропущенi.

Кiнцева перевiрка доказу стосується давностi доказу. Так як дебати зосереджуються на сучасних проблемах, то найбiльша перевага надається новiшим доказам. Природа сучасних проблем може змiнюватись щотижневе, навiть щоденно. Досвiдченi дебатери продовжують шукати докази впродовж усього сезону, щоб мати певнiсть, що їх докази найновiшi та можуть використовуватись пiд час гри. Часто, коли два докази заперечують один одного, дата доказу може бути застосована для вирiшення конфлiкту. Найновiший доказ має бiльше переваг.

ЕТИКА ДОКАЗУ

Перевiряють докази, щоб пересвiдчитись у їх достовiрностi. На початку ви можете бути повнiстю впевненими у своїх доказах, але з часом, чуючи докази ваших опонентiв, ця впевненiсть може пропасти. Тож перевiряйте їх завжди!

У дебатах є певнi правила, якi керують пошуком iнформацiї. Вони використовуються для того, щоб гарантувати, що iснують правила "чесної гри".

Завжди пам'ятайте, що берете на себе вiдповiдальнiсть за правдивiсть ваших доказiв. Як дебатер ви вiдповiдальнi за кожен доказ, який прочитали пiд час раунду. Докази, якi були неправильно записанi та у яких було змiнено змiст або якi були сфабрикованi, приводять до негативних наслiдкiв, незалежно вiд того, чи вони були написанi вами, чи iншим членом команди.

Якщо ви вiдчуваєте, що команда опонентiв порушила етику доказiв, вам треба мати при собi копiю документу, щоб довести вашi звинувачення. Етичний виклик - це дуже серйозна справа у дебатах. Ви, по сутi, звинувачуєте iншу команду в брехнi. Перед тим як ви вирiшите публiчно звинуватити когось, переконайтеся, що маєте беззаперечнi докази. Етичний виклик може привести до того, що iнша команда, у разi доведення, залишить турнiр або, навiть, сезон. З iншого боку, якщо ви не зможете це довести, те ж саме може статися з вами.

Взагалi, Вам не слiд робити етичних викликiв протягом раунду. Якщо у вас є питання по одному з доказiв, ви можете занотувати основну iнформацiю про нього, а потiм перевiрити. У випадку, якщо ви знайдете суперечностi у словах своїх опонентiв, скажiть про це своєму тренеру. I тренери пiсля раунду вияснять розбiжнiсть. Багато гравцiв роблять помилки ненавмисно. Тому вони виправляться одразу пiсля встановлення розбiжностей.

Кiлькiсть доказiв у аргументi не є основним фактором для доведення. Просто прочитати кiлька доказiв не є достатньою умовою гарного виступу - ви маєте бути впевненi, що докази гарнi.

Щоб визначити силу доказу, необхiдно перевiрити кожну його частину. Тестування доказу пов'язанi з джерелом твердження та з його змiстом.

Джерело iнформацiї перевiряється на компетентнiсть, об'єктивнiсть та надiйнiсть. Тестування змiсту означає визначення, чи висновки, написанi у доказi, є чiткими, ясними та узгодженими з аргументами.

Докази, якi використовує iнша команда, iнодi виглядають пiдозрiло i можуть використовуватись невiрно навмисно або випадково. Звинувачення у неправдивостi доказiв команди опонентiв є дуже серйозною справою в дебатах i тому має значнi наслiдки для обох команд. Етичнi виклики не треба робити, не перевiривши всiх варiантiв. Краще зробiть це пiсля раунду. Обмiркуйте ситуацiю з командою опонентiв i прийдiть до якогось рiшення.

Пiдсумовуючи все вищезазначене, можемо сказати, що доказ для пiдтримки аргументу повинен бути:

застосовувати ту ж саму iнформацiю у своїй промовi.

Попередній розділ | Наступний розділ