РОЗВИТОК АРГУМЕНТIВ

Аргумент - це висновок, який базується на прикладах та доказах. Звучить просто? Так. Все це починається з "мозкового" штурму.

"Мозковий штурм" - це метод, спрямований на генерацiю iдей, який набув популярностi у 60-их роках нашого сторiччя i який є дуже ефективним при виборi та обмiрковуваннi аргументiв до теми. Концепцiя цього методу полягає в тому, що кожен учасник команди пропонує iдеї, пропозицiї або твердження у невимушенiй, дружнiй атмосферi. Цей процес використовується групами людей для визначення проблем, пошуку рiшень та генерацiї iдей. У дебатах ми можемо використовувати метод "мозкового штурму" для збору iдей по темi. Просто беремо i починаємо занотовувати мiркування членiв команди щодо запропонованої теми, чому гравець погоджується або не погоджується з висунутим твердженням. Пам'ятайте: не потрiбно обмежувати себе обдумуванням позицiї тiльки за стверджуючу або заперечуючу сторону. Бо, як правило, одна iдея "за" породжує двi iдеї "проти". "Мозковий штурм" - це перший крок у розвитку аргументу.

Кiлька простих порад при застосуваннi метода "Мозкового штурму".

1. Нiякої критики iдей, якi проголошуються.

Iдея, що спершу виглядає некорисною, згодом може стати iмпульсом для кiлькох нових вирiшальних iдей.

2. Не зупиняйтесь при наявностi трьох або чотирьох iдей.

Чим бiльше iдей, тим глибший та повнiший аналiз. Кожного разу, коли Ви проводите "мозковий штурм" плануйте 25 або навiть бiльшу кiлькiсть iдей.

3. Постiйно пропонуйте новi iдеї.

Коли Ви роздiляєте, комбiнуєте та реорганiзуєте iдеї. Ви робите процес "мозкового штурму" ефективнiшим.

Першi кiлька разiв "мозковий штурм" у Вашому виконаннi буде видаватися на розладжену роботу некоординованого механiзму. Але потiм вiн переросте в ефективну роботу, згуртованої дебатної команди. Набуваючи досвiду щодо втiлення методу, основну увагу звернiть на правило "НЕ КРИТИКУЙ". Задля користi справи, належить призначити одну особу, яка буде занотовувати всi iдеї, запропонованi iншими гравцями. Процес "штурму" може бути галасливим, з безладними пропозицiями учасникiв. Безперечно кожен, хто хоче виступити, повинен це зробити.

Успiшний "штурм" без сумнiву приведе до появи великої кiлькостi гарних iдей. Всi iдеї необхiдно зiбрати, "профiльтрувати" та визначити яснi, структурованi аргументи. Це вже знайома, а тому не складна для Вас справа.

СТРУКТУРУВАННЯ АРГУМЕНТУ

За обiднiм столом: « Мамо, чи можу я вийти iз-за столу?»

 1. « Менi потрiбно пiти ввечерi до бiблiотеки».
 2. « Ми починаємо вивчення роздiлу квантової фiзики i я хотiв би краще пiдготуватись, проводячи деякi дослiдження».
 3. « Це дуже важливий роздiл фiзики i остаточний результат перевiрки знань цього роздiлу буде складати, як мiнiмум, 50% моєї оцiнки в семестрi».
 4. « Тому, гадаю, ти розумiєш, чому менi треба пiти ввечерi до бiблiотеки».

У цьому прикладi твердження, яке захищає спiкер, мiститься у фразi номер один. Вiн стверджує, що йому необхiдно пiти ввечерi до бiблiотеки. Вiн пропонує пояснення у фразi номер два, де детально роз'яснює свої потреби. У третiй фразi вiн пропонує ясну та виправдану причину вiдвiдин бiблiотеки. I останньою, четвертою фразою, вiн нагадує первинне твердження. Саме таким чином будується аргумент:

 1. твердження формулюється
 2. твердження пояснюється
 3. твердження пiдтримується ( пiдтримку складають докази та приклади)
 4. для первинного твердження робиться висновок

Ця структура аргументу введена для того, щоб допомагати гравцям органiзувати їх промови. Вона пiдкреслює чiткiсть, допомагає гравцям при презентацiї iдей, змушує гравцiв пояснювати та пiдтримувати свої твердження. Звичайно, пiд структурою ми розумiємо можливiсть розвивати твердження шляхом пояснень. Цi вимоги є обов'язковими в аргументацiї, про що буде роз'яснено у частинi 10. На наступнiй сторiнцi подано робочий аркуш, застосування якого допоможе у побудовi чiткої структури аргументу, а також, дещо нижче, кiлька прикладiв, якi iлюструють його використання.

Робочий аркуш дебатiв

Створення аргументу

Тема:
Сторона:
Твердження: (Причина чому Ви погоджуєтесь, або не погоджуєтесь з темою)
Пояснення: (Будьте конкретнi. Детально пояснiть причину.)
Пiдтримка: (Включає доказ або обгрунтування Вашої причини. Звичайно пишуться на карточцi)
Висновок: (Пiдтвердить Ваше первинне твердження або причину)

Приклади аргументiв

Перший.

Тема: Надiя на ядерну енергiю як основне джерело енергiї не виправдане
Сторона: Стверджуюча.
Твердження: Ядерне пальне небезпечне.
Пояснення: На атомних електростанцiях доволi часто трапляються аварiї.
Пiдтримка: « Чи безпечнi атомнi станцiї?». ТСRЕ, 14 June 1990. «Аварiї траплялись на всiх атомних станцiях у США. Їхнi наслiдки незначнi, але потенцiйно, у кожному випадку може трапитись катастрофа».
Висновок: Тож ми бачимо, що стала загроза значної катастрофи робить ядерне пальне надто небезпечним джерелом енергiї.

Другий.

Тема: Генетика невиправдана.
Сторона: Стверджуюча.
Твердження: Нова бiологiчна зброя може виходити з-пiд контролю людей.
Пояснення: Новi технологiї у генетицi роблять неможливим встановлення надiйного контролю за використанням бiологiчної та бактерiологiчної зброї.
Пiдтримка: Хендрiкс Мелiса « Бактерiологiчнi вiйни», Sсinсе News, грудень 17. 1988р. «Природа генетики не дозволяє за результатами перевiрки фахiвцiв однiєї країни або спiвдружностi країн, впевнено вiдповiсти на питання, чи володiє iнша країна бiологiчною або бактерiологiчною зброєю» - каже полковник Девiд Хуксол, голова Медичного Дослiдницького Iнституту з Iнфекцiйних Захворювань Армiї США (USAMRIID) у Фортi Детрiкс. Вiн та iншi вiйськовi стверджують, що США задля того, щоб мати надiйний захист проти мiжнародного тероризму та агресивних дiй ворожих країн повиннi постiйно нарощувати i вдосконалювати зброю, яка базується на геннiй iнженерiї.
Висновок: Тому я вважаю, що питання створення та використання нової бiологiчної зброї може виходити з - пiд контролю.

Третiй.

Тема: Генетика невиправдана.
Сторона: заперечуюча.
Твердження: науковцi роблять новi вiдкриття в генетицi.
Пояснення: Завдяки новiтнiм дослiдженням в сферi генетики було встановлено гени багатьох смертельно небезпечних хвороб, що робить людство на крок ближче до знаходження ефективних лiкiв.
Пiдтримка: Elmer -Dewitt, Рhiliр» Генетична революцiя» Тimе, 17Iаi, 1994: 48. «Протягом минулих 12 мiсяцiв було виявлено гени хвороби Халтiнгтона, хвороби Лу Гегрiга, так званої, хвороби Bubbl-boy, а також гени основної форми атаксiї i багатьох iнших. Науковцi уже пiдiйшли впритул до знаходження першого гену раку грудей (молочної залози).
Висновок: Таким чином, Ви самi бачите, що завдяки подальшим дослiдженням генетика досягне нових успiхiв, якi дають людству надiю на захист вiд багатьох небезпечних хвороб.

Четвертий

Тема: Смертна кара не виправдана.
Сторона: Заперечуюча.
Твердження: Смертне покарання захищає громадян.
Пояснення: Смертне покарання захищає людей вiд вбивць. Виключаючи злочинцiв з суспiльства воно (суспiльство) постiйно зменшує шанс iншої людини бути вбитою. Доки громадяни будуть знаходитися у полi дiї вбивць, останнi будуть носiями постiйної небезпеки.
Пiдтримка: Смiт, Беатрiс» Смертне покарання» Оhiо: Р. Р. I. Publishing, 1989; «Суддя Кроув промовив: » Я вiрю, що карою для вбивць повинна бути смерть. Я наполягаю на смертному покараннi для вбивць не тому, що я вiрю в те, що суспiльство хоче вiдiбрати життя вбивцi, але тому, що суспiльство не хоче втрачати своє особисте життя. Я захищаю цю екстремальну мiру покарання тому, що таке покарання вiдповiдає скоєному злочину. Людина, на руках якої кров iншої, постiйно загрожує життю кожного громадянина».
Висновок: Тому я роблю висновок, що смертна кара захищає громадян, завдяки обмеженню можливостей вбивцi.

ЗАВДАННЯ ГРАВЦIВ (Таблиця)

Перший Ствердж.
6 хвилин
Перший Запереч.
    6 хвилин    
Другий Ствердж.
5 хвилин
Другий Запереч.
5 хвилин
Третiй Ствердж.
5 хвилин
Третiй Запереч.
5 хвилин

Погоджується з темою.
Визначає ключовi слова теми.
Визначає мету або критерiй.
Встановлює первинну лiнiю аргументацiї.

 • Aргумент 1.
 • Aргумент 2.
 • Aргумент 3.
Робить висновок, даючи чiткий погляд стверджуючої команди щодо теми.

Не погоджується з темою.
Погоджується або пропонує свої дефiнiцiї.
Приймає мету або надає власну.
Розбиває кожен аргумент стверджуючої команди, йдучи за структурою їх аргументацiї.
Представляє лiнiю аргументацiї заперечуючої команди:

 • Aргумент 1.
 • Aргумент 2.
 • Aргумент 3.

Ще раз стверджує власну позицiю.
Ще раз стверджує дефiнiцiї/ розбиває дефiнiцiї запереч. команди (якщо вони були).
Ще раз вказує на цiннiсть мети.
Стверджує лiнiю аргументацiї своєї команди за первинною структурою.

 • представляє новi докази
 • перечитує вирiшальнi аспекти попереднiх доказiв
 • використовує приклади, описи, аналогiї
 • розширює iснуючi аргументи. Розбиває аргументи заперечуючої команди.

Пiдкреслює головнi вiдмiнностi.
Якщо ввели новi дефiнiцiї, продовжує пояснення.
Аргументує альтернативну мету.
Використовуючи лiнiю аргументацiї стверджуючої команди, розбиває її послiдовно пункт за пунктом:

 • надає новi докази
 • пояснює слабкi мiсця в лiнiї аргументацiї опонентiв
 • використовує приклади, описи, аналогiї
Ще раз стверджує власну лiнiю аргументацiї, а також розширює її.

Концентрує увагу суддiв на вирiшальних моментах гри.
Ще раз пояснює чому стверджуюча команда продовжує пiдтримувати власнi дефiнiцiї.
Пояснює переваги мети власної команди.
Слiдкуючи за структурною лiнiєю стверджуючої команди:

 • вказує суддi на вагу вирiшальних аргументiв
 • пояснює вплив кожного аргументу та
 • чому стверджуюча команда продовжує його пiдтримувати
Не випускайте аргументи опонентiв, вкажiть на їх вагу та вiдбийте їх. Зробiть висновок всього, що сказала ваша команда.

Концентрує увагу суддiв на вирiшальних моментах гри.
Вказує на позицiю власної команди щодо дефiнiцiй.
Надає оцiнку будь-якiй дискусiї щодо мети.
Слiдкуючи за структурою лiнiї аргументацiї стверджуючої команди:

 • вказує суддям на вагу вирiшальних контр- аргументiв
 • пояснює їх вплив
 • вiдбиває головнi аргументи.
Впевнiться, що ви вiдбили всi заперечуючi аргументи. Зробiть висновок.

«Я готовий до запитань».

«Дякую, я готовий вiдповiсти на вашi запитання».

«Дякую, я готовий вiдповiсти на вашi запитання».

«Я готовий до запитань».

 

 

Перехреснi запитання до N2

Перехреснi запитання до A2

   

Перехреснi запитання до N1

Перехреснi запитання до A1

Кожна команда має 8 хвилин пiдготовчого часу. Iнформацiю, почерпнуту з запитань, треба використовувати пiд час промов

ПОШУК ТА ДОКАЗИ

Для того щоб захистити свої аргументи, Ви повиннi мати докази, якi переконають аудиторiю та суддiв у силi та значимостi Ваших аргументiв. Робота дебатера, як дослiдника полягає у переглядi рiзних джерел iнформацiї, збираннi рiзноманiтної iнформацiї з величезної кiлькостi джерел, а також у класифiкацiї зiбраної iнформацiї, аналiзi та синтезi. Пiсля виконання цiєї величезної роботи потрiбно опрацювати i класифiкувати докази у легкодоступну форму.

ЗБIР IНФОРМАЦIЇ

Програма Дебатiв Карла Поппера нинi дiє у 22 країнах. Кожна країна має свою особисту бiблiотечну систему, мiсцевi ресурси i таке iнше. Тому неможливо загальними словами пояснити, як шукати iнформацiю у бiблiотеках Але ми хотiли б зазначити, що як i будь-якому студенту, викладачу або громадянину у пошуку необхiдних знань. Вам конче необхiдно ознайомитися з Вашою бiблiотекою. Тож не пошкодуйте часу для ознайомлення з її структурою та роботою i навчiться якнайшвидше знаходити доступну iнформацiю. Пам'ятайте, що пошук - це робота детектива. Iнформацiя, яку ви шукаєте, не завжди там, де Ви її очiкуєте. Будьте творцями.

ТВОРЧИЙ ПIДХIД

Творчий пiдхiд означає - вижати якнайбiльше iнформацiї з того що у Вас є Було б iдеально якби у Вашiй бiблiотецi було десять пiдручникiв, якi стосуються смертного покарання, але ж це майже нереально. Тому погляньте на деякi альтернативи для пошуку iнформацiї. Вони були запропонованi нашими дебатерами. Запитайте мiсцевого експерта. Хоча ми i не пропонуємо дебатерам використовувати цi опитування як єдину та основну пiдтримку для своїх позицiй.

КОМП'ЮТЕРНИЙ ПОШУК

Не кожен має доступ до пошуку iнформацiї в Iнтернетi, але оскiльки Iнтернет все бiльше i бiльше поширюється в Українi, нам потрiбно вмiти користуватись цим потужним засобом пошуку необхiдної iнформацiї. В Iнтернетi нескiнченнi запаси доступної iнформацiї, але уважно стежте за джерелом, з якого берете iнформацiю. Впевнiться, що джерело дiйсно надiйне. (Для того щоб навчитись, як i де дiставати iнформацiю з Iнтернету, читайте у кiнцi цiєї частини).

ПОПЕРЕДНIЙ ПЕРЕГЛЯД

Щоб швидко зрозумiти чи корисна стаття або пiдручник для застосування до теми, Ви можете переглянути її, щоб зробити висновок. Iснує кiлька методiв перегляду лiтератури. З часом Ви можете розробити особистий метод. Нижче розглянуто саме такi методи.

 1. НАЗВА. Назви дуже важливi. Для першого враження про тему книги та ставлення до теми автора достатньо просто прочитати назву книги або статтi. Наприклад, розглянемо двi вигаданi назви книжок «Аборти в Українi: питання та вiдповiдi» та «Загублене поколiння: вплив абортiв на українське суспiльство». Навiть, якщо бiльше нiчого не читати. Ви без проблем встановите як цi книжки можуть стати Вам допомогти. Перша назва передбачає розгляд теми з усiх сторiн i може бути корисною, як для позицiї за, так i проти. Iнша тема одразу вказує на негативне ставлення до теми.

 2. ЗМIСТ. Пiсля назви, змiст є найоптимальнiшим засобом, з допомогою якого можна швидко встановити наскiльки корисна лiтература. Перегляньте змiст, щоб встановити ширину та глибину розкритої теми та погляд автора на тему? Статтi не мають змiсту, але деякi з них мiстять коротенький пiдсумок автора.

 3. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК. Предметний покажчик запропонує Вам iнформацiю про термiнологiю, статтi, людей та iдеї, якi автор висвiтлює у книзi.

 4. ПЕРЕДМОВА. Багато авторiв використовують передмову, щоб пояснити чому було написано книгу та намагаються у нiй дати вiдповiдi на запитання, якi, на їх думку, можуть виникнути у читачiв. Перегляд передмови може допомогти Вам вирiшити чи потрiбно вивчати цю лiтературу детальнiше.

 5. ВИБIРКОВЕ ЧИТАННЯ. Чотири вищеописанi кроки попереднього перегляду служать для опису змiсту пiдручника та позицiї автора щодо теми. Вибiркове читання, з iншого боку, дозволяє знайти приклади для теми. Прочитайте кiлька уривкiв з кожної частини або скористайтеся предметним покажчиком щоб читати уривки, згiдно з Вашими iнтересами.

ПОПЕРЕДНIЙ ПЕРЕГЛЯД МАТЕРIАЛIВ - МАЛЕНЬКА ВПРАВА

Для того щоб вмiло використовувати технiку попереднього перегляду потрiбна практика. Мета цiєї вправи навчити Вас використовувати технiку попереднього перегляду.

Попередній розділ | Наступний розділ