НАВИЧКИ ДЕБАТIВ

ВМIННЯ КРИТИЧНО МИСЛИТИ

Найважливiше вмiння в дебатах - це вмiння критично мислити. Критичне мислення - це процес формулювання, чiткого визначення, розумiння та знаходження iдей та думок. Критичне мислення для дебатiв все одно, що скальпель для хiрургiї: воно допомагає учаснику дебатiв «розрiзати» предмет дослiдження та дiстати аргументи, якi є ясними, добре продуманими та добре пiдтриманi доказами. Критичне мислення - унiверсальна навичка при деяких аспектах дебатiв. Коли Ви вперше отримуєте тему для дискутування, то використовуєте критичне мислення, як перший крок у подiлi теми на частини для подальшого їхнього розгляду, кожної окремо. Iншими словами, вивчаючи тему «Смертна кара виправдана",. гравець з гарним критичним мисленням взмозi швидко зрозумiти, що йому необхiдно розглянути обидва аспекти цiєї проблеми. По-перше, наскiльки смертельне покарання вiдповiдає нормам моралi та чи є смертельне покарання достатньо ефективним засобом запобiгання злочинностi. Критичне мислення також дуже необхiдне для ретельного аналiзу аргументiв. Вам необхiдно навчитись бачити логiчний зв'язок мiж абстрактними iдеями та подiями реального свiту. Критичне мислення дозволяє знаходити логiчнi прорахунки при аналiзi позицiї Ваших опонентiв i бачити аргументи, недостатньо пiдтриманi доказами. Критичне мислення - нарiжний камiнь у будовi дебатiв. Але цьому вмiнню дуже важко навчитись або, навiть, пояснити механiзм його дiї. Неможливо навчити когось думати критично, читаючи йому лекцiї. Єдиний шлях, яким можливо чогось досягти у цьому напрямку, це постiйнi, наполегливi практичнi тренування висуваючи аргументи першим i вислуховуючи вiдповiдi опонентiв. Ми не стверджуємо категорично, що це дiйсно єдиний шлях, можливо вiн тiльки один з кiлькох. Кожен учасник дебатiв вiльний мати свою програму задля самовдосконалення, вiн повинен бути готовим до того, що буде помилятися, i тренери повиннi бути готовi дозволити йому робити помилки. Це схоже на вивчення iноземної мови. Без постiйних спроб щось висловити, навiть ризикуючи зробити помилку. Ви нiколи не вивчите мову. Той, хто навчається, не повинен вiдчувати себе нiяково, висловлюючи свої думки. Напевне, спершу вашi iдеї викличуть критичнi зауваження, але надалi, висловлюючись ще i ще Ви будете почувати себе дедалi комфортнiше в дискусiї, бо набуватимете все бiльшого досвiду критичного мислення, що, в рештi решт, i є основним завданням дебатiв.

ВМIННЯ ПОШУКУ

Як необхiдне доповнення до критичного мислення пiдкреслимо обов'язковiсть такої важливої навички, як вмiння пошуку. Вони, цi навички, прямують у дебатах "плiч о плiч". Коли Ви будуєте аргумент, то потребуєте доказiв для пiдтвердження ваших аргументiв. Iнодi в пiдтримку аргументу можуть бути використанi нескладнi логiчнi мiркування або загальновiдомi приклади з повсякденного життя. I Але доволi часто аргументи вимагатимуть вiд Вас ретельно обгрунтованих доказiв, що потребує пошуку iнформацiї з рiзних джерел. I важливо знати не тiльки, яка iнформацiя потрiбна для доказу ваших аргументiв, але й де цю iнформацiю знайти.

ОРГАНIЗАЦIЙНI НАВИЧКИ

Значнi зусилля у дебатах займають дiї щодо втiлення Ваших аргументiв в ефективну промову. У публiчних виступах викладання iнформацiї навiть важливiша, нiж у письмовому виглядi. У написаному, якщо виклад матерiалу недосконалий, той хто незадоволений вашою працею може завжди повернути Вам кiлька сторiнок для переробки. У дебатах, якщо промова неясна i нелогiчна, Ви можете втратити увагу суддiв..., а потiм i програти гру. Таким чином, як пiдкреслює Програма дебатiв Карла Поппера, треба всiляко розвивати важливе вмiння - органiзацiю промови, щоб вiдсутнiсть цiєї навички не призвела згодом до прикрих наслiдкiв.

ВМIННЯ ВИСЛУХАТИ ТА ЗАПИСАТИ

Кiнцевий результат дебатiв у значнiй мiрi залежить вiд вмiння висловлюватись та вiд вмiння вислуховувати. Найвидатнiшi полiтичнi лiдери свiту були добрими слухачами, що допомогало їм достеменно знати потреби виборцiв, а це, в свою чергу, призводило до зросту їхньої популярностi серед народу. В Сполучених Штатах багато коментаторiв, аналiзуючи дiяльнiсть Президента Бiла Клiнтона зазначали, що складається враження, буцiм-то Президент тримає свої пальцi на пульсi Америки. Це визнають як тi хто полюбляє Бiлла Клiнтона, так i його полiтичнi противники. Це свiдчить про те, що Президент знає у чому Америка зацiкавлена бiльш за все. У дебатах вмiння слухати є дуже суттєвим тому, що гравець, який не вмiє слухати, не завжди зрозумiє у чому слабкiсть аргументiв опонента, а тому - не зможе їх спростувати.

ВИСНОВОК: ЛIС ТА ДЕРЕВА

Цей пiдручник пропонує багато iнформацiї як для початкiвцiв, так i для гравцiв, якi вже мають досвiд гри. У процесi читання Ви будете мати справу з дуже великою кiлькiстю нових термiнiв, правил та рiзних стратегiй. Найпоширенiша помилка початкiвцiв - це те, що вони надмiрну увагу придiляють специфiцi дебатiв i забувають про основне. Таким чином вони втрачають почуття причетностi до створення загальної картини гри. Вони втрачають «Велику Картину» дебатiв. В англiйськiй мовi є вираз дуже корисний для учасникiв дебатiв:" Don't lose sight of the forest for the trees" («За деревами лiсу не видно»). Iншими словами, не поринайте у специфiку дуже глибоко, щоб не забути про що вся Велика Картина. Якщо Ви будете занадто хвилюватись про якийсь невеликий шматочок iнформацiї з пiдручника - наприклад, спростування особливого виду аргумента в не полiтичнiй темi - то втратите почуття цiлiсностi картини дебату. А якщо Ви втратите основи (фундамент), Ви програєте i всю гру.

Що ж то за основи i чому вони так важливi? Читаючи цей пiдручник Ви повиннi запам'ятати, що в рештi решт дебати не така вже й важка гра. Головне в цiй грi наступне - Ви доводите свої аргументи i спростовуєте аргументи Ваших опонентiв. Все iнше - тiльки поради як це краще зробити. Доказ - це засiб зробити аргумент сильнiшим. Перехреснi запитання - це засiб послабити аргументи Ваших опонентiв i в той же час - посилити Вашi особистi. Пошук, обдумування та спростування аргументiв - це все тiльки засоби.

Цей пiдручник може озброїти Вас засобами, але використовувати їх як слiд Ви зможете, коли будете пам'ятати для чого вони Вам потрiбнi: для змiцнення Вашої лiнiї аргументацiї та для послаблення позицiї Ваших опонентiв. На закiнчення незначна порада: Ви не зможете навчитись дебатувати заочно по книжцi. Ви можете навчитись тiльки коли будете брати безпосередню участь у дебатах, слухаючи та переймаючи досвiд iнших учасникiв, i обов'язково думаючи та розмiрковуючи. Якщо Ви добре зрозумiєте все викладене i надiйно запам'ятаєте, то при виникненнi нагальної потреби зможете користуватися своїми знаннями та порадами, якi ми пропонуємо Вам в цьому пiдручнику, i застосовувати їх з максимальним успiхом. Ми бажаємо Вам успiхiв у Ваших дебатних пригодах!

Попередній розділ | Наступний розділ