РОЗУМIННЯ ДЕБАТIВ

ВСТУП ДО ДЕБАТIВ
РОЗУМIННЯ ДЕБАТIВ

ВСТУП ДО ДЕБАТIВ

Запрошуємо Вас у свiт дебатiв!

Дебати допоможуть Вам у рiзних життєвих ситуацiях. Люди, якi займаються бiзнесом, освiтою, полiтикою у багатьох випадках використовують технiку дебатiв, щоб переконати опонентiв та захистити свої рiшення. I кожен з Вас, не усвiдомлюючи того, майже весь час, мимоволi дебатує: з батьками в сiм'ї, з викладачами в навчальних закладах, з друзями в компанiї. Молодi люди, якi грають у дебати навчаються логiчно мислити, критично думати, помiчати протирiччя здавалося б в найдосконалiших твердженнях, переконливо доводити свої думки та погляди iншим особам або широкiй аудиторiї. Незалежно вiд того чи берете Ви участь у цiй грi задля забави, чи для того щоб розвинути цiннi життєвi якостi, дебати вiдкривають перед Вами новi можливостi!

РОЗУМIННЯ ДЕБАТIВ

ЩО ТАКЕ ДЕБАТИ?

Цей посiбник було створено з метою допомогти Вам вивчити та зрозумiти основу та структуру дебатiв. Але правда полягає в тому, що Ви вже досить багато знаєте про дебати. Коли Ви намагаєтесь переконати батькiв дозволити Вам погуляти на вулицi трiшки бiльше нiж завжди - Ви дебатуєте. Коли Ви сперечаєтесь з товаришем, переконуючи його, що фiльм, який Ви дивилися разом, таки класний, а не нудний - Ви дебатуєте. Дiйсно, з якого б питання двоє чи бiльше людей не мали б суперечливих думок - там завжди будуть дебати. Дебати, що вiдбуваються в нашому щоденному життi - неофiцiйнi дебати. Офiцiйнi, або формальнi дебати, про якi йдеться у цьому посiбнику, мають специфiчну структуру, правила та певнi обмеження. Наприклад, у щоденному життi Ви з вашими батьками можете сперечатись хоч до самого ранку, але у формальних дебатах Ви маєте тiльки десять хвилин, щоб викласти свої аргументи. В офiцiйних дебатах переможця визначає суддя, тодi як в буденному життi найвiрогiднiше за все Ваша мама є водночас i гравцем, i суддею!

Офiцiйнi дебати намагаються принести яснiсть та розумiння у безладнi дебати щодення. Формальнi дебати починаються з теми - короткого та простого твердження, яке визначає що саме будуть обговорювати обидвi сторони. Кожна команда - стверджуюча та заперечуюча - намагаються переконати незалежного суддю, що тiльки їх позицiя є правильною. Команди вiдшукують та послiдовно викладають свої аргументи, водночас переконуючи в помилковостi аргументiв своїх опонентiв.

Основною особливiстю офiцiйних дебатiв є те, що вони мають правила, якi регулюють процес гри двох дебатуючих сторiн. Але для цього недостатньо щоб двi команди прочитали двi рiзнi промови. Кожна сторона повинна пiддавати критичному аналiзу аргументи протилежної сторони, знаходити та викладати контраргументи, порiвнювати свою позицiю з позицiєю опонентiв, переконуючи суддю, що саме вони мають перевагу.

ЧОМУ ДЕБАТИ?

Iснує безлiч доказiв на пiдтримку проведення дебатiв. Найважливiше - це можливiсть розвивати вмiння та навички, якi допоможуть Вам надалi у життi Дебати навчать Вас критичнiше дивитися на свiт, який нас оточує. Вони примушують учасникiв дивитися на речi, вислови, дiї, процеси з рiзних сторiн; ставити запитання, що розкривають саму суть справи, або проблеми; знаходити факти i розвивати кмiтливiсть, логiку та аргументацiю, яка допоможе переконати iнших людей у правильностi Вашої позицiї. Людина, яка пройшла школу дебатiв має безперечну перевагу перед iншими громадянами, бо на її боцi буде сила знання. I з цiєї причини, а також за звичкою, Ви будете органiзовувати свiй процес мислення, викладати думки ясно, чiтко, ефективно та переконливо.

Прийоми та засоби спiлкування мiж людьми, яким навчають дебати, напевно дуже швидко стануть Вам у пригодi, бо з наближенням XXI сторiччя у людському суспiльствi вiдбуваються незворотнi змiни: кордони стають бiльш прозорими, зростає потреба в обмiнi iнформацiєю, думками тощо. Щоб досягти вершин у навчальнiй або професiйнiй дiяльностi Вам знадобляться знання про те, як ефективнiше вiдстоювати свої погляди та переконувати людей, якi з Вами не погоджуються. Як членовi демократичного суспiльства, дебати допоможуть Вам краще зрозумiти тенденцiї полiтичного розвитку, якi у ньому вiдбуваються, i переконливо агiтувати за позитивнi змiни, у якi вiрите самi.

Люди в усьому свiтi отримують багато корисного з дебатiв. Але якщо Ви спитаєте їх, чому вони дебатують, то одержите вiдповiдь, що це просто цiкаво та весело. Працюючи разом, щоб краще пiдготуватися до дебатiв, учасники перетворюються з гравцiв однiєї команди у справжнiх друзiв. Дебати дають також шанс учасникам подорожувати до iнших мiст, а, можливо, навiть до iнших країн, зустрiчати там нових людей, бачити iншу культуру. I, певна рiч, кожен кому пощастило дебатувати допiзна в затишному кафе однiєї з європейських країн, з новими друзями, буде вiдчувати особливе почуття вдячностi до цiєї серйозної гри iнтелектуалiв.

ВЕЛИКI ТРАДИЦIЇ

Iдеї щодо створення дебатiв сягають у сиву давнину до стародавньої Грецiї, коли дебати були частиною демократiї. В Афiнах грецькi громадяни збиралися до своєрiдних клубiв, обговорюючи, якими повиннi бути закони. Студенти тих часiв навчалися мистецтву дебатування, поперемiнне вiдстоюючи iнтереси обох сторiн, щоб глибше i повнiше зрозумiти проблему.

У середнi вiки навчання в Європi давало вмiння публiчно виступати та дебататувати. На початку iсторiї Сполучених Штатiв дебатнi спiлки органiзовувались в Унiверситетах. Впродовж Президентських виборiв 1960 рокiв в Сполучених Штатах першi серiї телевiзiйних дебатiв мiж Джоном Ф. Кеннедi та Рiчардом Нiксоном обумовили популярнiсть дебатiв, що призвело до значного збiльшення кiлькостi їхнiх прибiчникiв.

Сьогоднi проведення дебатiв стало поширеним у школах та унiверситетах усього свiту. Бiльшiсть Європейських країн мають дебатнi програми. Дебати нещодавно здобули популярнiсть у Середнiй Азiї. Свiтовий Чемпiонат Парламентських дебатiв 1995-1996 рокiв, який проходив в Iрландiї, об'єднав бiльш нiж ЗО країн, команди яких дебатують на англiйськiй мовi, вiд Шотландiї до Малайзiї та Пiвденної Африки. Тепер дебати швидко поширюються у Схiднiй та Центральнiй Європi та країнах СНД. Запрошуємо i Вас приєднатися до цiєї корисної та популярної в усьому свiтi дiяльностi.

ДЕБАТИ ЯК НАВЧАННЯ

Дебати - це гра, розроблена з метою допомогти Вам отримати важливi навички, необхiднi для досягнення життєвого успiху в сучасному демократичному суспiльствi. Вони (дебати) були задуманi, як засiб, який може пiдвищити рiвень Ваших знань у процесi гри. Тому перший i найголовнiший принцип доцiльно викласти у такiй редакцiї - брати участь у дебатах потрiбно для того, щоб навчатись. Iншими словами, у дебатах важливiшим є процес навчання, нiж кiнцевий результат кожної гри - перемога. Якщо ж ви переконанi, що спортивний принцип домiнує над освiтнiм, то такий погляд є хибним.

Чому ж навчання є важливiшим за перемогу? По-перше, учасники дебатiв, якi мають бажання навчитись та пiдвищити рiвень своїх здiбностей, не буде заради перемоги висувати недостовiрнi або просто вигаданi факти. Ви керуєтеся бiльш шляхетними намiрами, нiж тi, хто намагається перемогти будь-якою цiною. Не маючи завдання виграти будь-якою цiною, в ходi дебатiв Ви не будете застосовувати сумнiвних прийомiв та агресивних дiй. Тож Ваша поведiнка викликатиме приємне враження i посилить повагу до Вас оточуючих та прихильнiсть суддiв. По-друге, коли гравцi намагаються щосили виграти, вони надмiрну увагу придiляють зовнiшнiм рисам змагань. Як правило, в такому випадку, бiльшiсть часу витрачається на розробку тактики дебатування, пiдтримку iгрової iнiцiативи, змагального тонусу, замiсть того, щоб придiлити бiльше уваги пiдготовцi аргументiв, пошуку контраргументiв та їх кращому викладенню. Зосереджуючись на досягненнi перемоги. Ви втрачаєте час та ускладнюєте процес творчого мислення, тим самим погiршуєте ставлення до Вас суддiв а, отже, втрачаєте саму перемогу.

ГОВОРИТИ ПРАВДУ

Якщо Ви зрозумiли та погоджуєтесь з першим принципом, то Вам буде легко засвоїти i другий принцип дебатiв - говорити правду. Коли навчання та розвиток навичок важливiший для Вас, нiж перемога, то якi можуть бути причини для використання в дебатах недостовiрних фактiв, посилання на неiснуючi джерел iнформацiї тощо? Чеснiсть - це основа всьому, що дiється у дебатах. Як гра, дебати розвивають одну з найважливiших рис характеру людини - допитливiсть. Ми завжди зацiкавленi у пошуках iстини. Чи потрiбнi нам зараз полiтичнi реформи? Чи зможемо ми колись подорожувати до далеких галактик? Чи є життя на iнших планетах? Цi питання пов'язанi з iнтересами нашого суспiльства в минулому, сьогоденнi та майбутньому i всi вони у дебатах стають центром пошуку iстини. I якщо використання нечесних прийомiв у грi допоможе отримати сумнiвну перемогу, то, застосовуючи набутий досвiд шахрайства за звичкою в реальних життєвих ситуацiях, Ви ризикуєте отримати як результат мiркувань хибнi висновки, що призведе до негативних наслiдкiв у Вашiй дiяльностi; життi людей, що Вас оточують; а можливо зашкодить i цiлому суспiльству.

Ваше завдання, як учасникiв дебатiв, бути чесними в аргументах, якi Ви висуваєте, чесними - у використаннi доказiв i фактiв, якими Ви оперуєте та чесними у спростуваннi аргументiв iншої команди. Iнодi це призводить до визнання недостатньої ваги Ваших аргументiв. Iнодi це означає визнання вiдсутностi вiдповiдi на запитання опонентiв. Iнодi це означає визнання того, що у Ваших логiчних мiркуваннях та припущеннях є помилка. Цi визнання кориснi тому, що вони пiдтверджують Вашу готовнiсть вести чесну боротьбу, Вашу поряднiсть. Цi дiї будуть належно оцiненi суддями, Ви матимете повагу Ваших опонентiв. Крiм того, Ви допоможете iншим, якi також шукають iстину.

ПОВАЖАТИ ОПОНЕНТА

Остання порада: учасники дебатiв повиннi поважати один одного. Дебати не є боротьбою особистостей, i якого б рiвня напруги не досягла суперечка Ви нiколи не повиннi принижувати, ображати або зневажати iнших людей тiльки тому, що вони не згiднi з Вами. Дебати - це змагання iдей. У процесi боротьби iдей перемагають кращi iдеї, тобто кориснiшi для людства. У битвi iдей єдина допустима зброя - це добре обдуманий аргумент. Якщо якась людина вiдстоює заздалегiдь погану iдею - таку як рабство, расизм або геноцид - не треба намагатись зкомпроментувати її. Єдиний шлях довести хибнiсть iдеї - довести небезпечнiсть її наслiдкiв. Якщо ж Ви зосередите зусилля на компроментацiї людини - iдея буде жити недоторканою. Це все - теорiя, але висновок простий. Iдеї, якими б вони не були, гарними чи поганими, завжди заслуговують на увагу; а люди, якi їх висувають - на повагу. Єдиний шлях довести хибнiсть iдеї - протиставити добре пiдготований, продуманий i вагомий аргумент.

ЕТИКА АРГУМЕНТУВАННЯ ОБОХ СТОРIН

Один з технiчних прийомiв, як навчитися дебатам, полягає в тому, щоб взяти якусь суперечливу тему та захищати її з рiзних сторiн. Одну годину за стверджуючу сторону, iншу годину - за заперечуючу.

У деяких людей застосування цього прийому викликає певнi проблеми. Одна учениця захопилася дебатами. Вона була прекрасним спiкером та мала високий ' рiвень мислення - цiннi якостi для починаючого гравця. Вона так висловлювалась про труднощi, якi у неї виникають внаслiдок обговорення одного i того самого моменту то за одну, то за iншу сторону: «Я почувала себе як двоголовий дракон, який водночас вiрить у все i в нiщо». Такi вiдчуття зрозумiлi, а критичне ставлення до застосування цього методу деякою мiрою може бути виправдане. Адже практично водночас Ви повиннi знайти аргументи i довести оточуючим, що проблема, яку обговорюють, має два протилежних рiшення, i обидва - вiрнi. Але у той самий час вмiння вiдстоювати правильнiсть рiзних сторiн не робить з людини лицемiра. Є кiлька поважних причин для того, щоб застосовувати цей прийом. Поточна практика дебатування за рiзнi сторони схожа на систему, яка використовується в судочинствi. В судi розглядаються двi iдеї, якi допомагають нам в пошуках правосуддя. Перша iдея полягає у тому, що є якнайменше двi сторони у кожнiй суперечливiй справi: захист та звинувачення. Друга iдея - не менш важлива, нiж перша. Вона полягає у тому, що обидвi сторони мають право на об'єктивне та чесне слухання.

Ваше завдання, як гравця, полягає не у тому, щоб вiдстоювати слабку сторону чи пiдтримувати сумнiвнi цiнностi. Ваше завдання - зрозумiти, що обидвi сторони спiрного питання гiднi уважного розгляду, та змiстовного i продуманого висвiтлення. Заперечувати, що є гарнi аргументи проти вашої чудової позицiї -означає заперечувати принципи дебатiв. Тобто завжди є сильнi аргументи як за одну, так i за iншу сторони. Це одна з умов проведення дебатiв. Iнша причина, з якої учасникам дебатiв належить доводити та розглядати аргументи з обох сторiн проблеми - це розвиток гарної iнтелектуальної звички, тобто знаходити i не висувати контраргумент до того моменту, доки не буде висунуто сам аргумент. Це дiйсно не розумно - поспiшно робити висновки, не вислухавши протилежну сторону. I, нарештi, якщо Вас просять розглянути будь-яку проблему з обох сторiн, будьте дуже обережнi при прийняттi остаточного висновку. Таким чином дебатування з рiзних сторiн, яке спершу здається не зовсiм логiчним, може бути виправдане з навчальної точки зору. Практика використання цього методу дає розумiння та визначенiсть при розглядi складнiших, глибших та важливiших питань. Окрiм того, дискутування з рiзних сторiн вчить учасникiв дебатiв заздалегiдь знаходити вiдповiдi на аргументи ще до того, як їх буде проголошено та почнеться обговорювання.

Попередній розділ | Наступний розділ