СУДДIВСТВО

Суддiвство - найважчий та суперечливий аспект дебатiв. Гарний суддя повинен забути про власнi думки та особистi погляди та оцiнювати дебати винятково за аргументами, доказами, пiдтримкою дебатерiв.

ЯКОСТI ГАРНОГО СУДДI

Неупередженiсть

Природним є те, що ми частiше погоджуємося, нiж не погоджуємося. Як кожна людина, суддi мають iнтуїтивне почуття, що те, в що вони вiрять, є правильним. Суттєвим є те, що суддi роблять певне зусилля, вiдмовляючись на час гри вiд своїх думок та поглядiв. Гарнi суддi вмiють оцiнювати представленi аргументи об'єктивно та неупереджено. Рiшення суддi не повинне служити засобом висловлення його точки зору. Вони також не повиннi самi спростовувати аргументи, представленi дебатерами. Вони повиннi уважно слухати все, що було сказано i приймати рiшення тiльки на основi представленого матерiалу.

Знання

Гарний суддя повинен бути обiзнаним з предметом дискусiї. Вiн повинен розумiти не тiльки резолюцiю, а й знати обов'язки кожного гравця та команди. Досвiд показує, що найкращими суддями є колишнi дебатери, якi прекрасно обiзнанi з будь-якими нюансами цiєї гри.

Гарнi слухачi

Судити означає уважно слухати. Часто слiдкувати за ходом дебатiв дуже важко. Деякi дебатери говорять дуже тихо, деякi - дуже швидко, а деякi надто нервують, щоб говорити зрозумiло. Незважаючи на такий стан речей, суддi повиннi все ж таки зрозумiти та записати все, що було сказано. Це означає також мати терпiння до дебатерiв, якi ще тiльки навчаються публiчно виступати.

Вихователi

Суддi повиннi скористатися виховною можливiстю пiд час дебатiв та представити, за словами американського спецiалiста з виховної роботи Роджера Тейлора, «виховний момент». Кiнець дебатiв дає багатьом учасникам жагу до знань. Пiд час дебатiв суддя повинен скористатися можливiстю та зробити кiлька виховних зауважень. Це може бути конструктивна критика або активне пiдбадьорення щодо подальшої участi в дебатах. Коментарi суддiв повиннi бути представленi як усно, так i письмово у суддiвському бюлетенi.

Професiоналiзм

Гарно органiзованi дебати потребують високого професiоналiзму вiд дебатерiв та суддiв. Як офiцiйний представник, суддя повинен розумно керувати ходом дебатiв. Приємна атмосфера для всiх учасникiв дебатiв може бути створена суддею, його зрозумiлим та легким спiлкуванням, вiдповiдною реакцiєю. Об'єктивнiсть та чеснiсть суддi, вiдображенi у його рiшеннях пiд час дебатiв та у кiнцевому рахунку мають вплив на програму в цiлому.

ЗАВДАННЯ СУДДI

Важливо пам'ятати, що крiм винесення рiшення, суддя має iншi завдання. Кожний суддя згодом створить свою власну систему оцiнки раунду. Незалежно вiд цього, вiн повинен грунтувати своє рiшення на представлених доказах аргументах та пiдтримцi. Визначення найсильнiших аргументiв та переможця раунду є найскладнiшим завданням суддi. Ось два пiдходи, якi ви можете використовувати, приймаючи рiшення. Органiчний метод:

ЗАПОВНЕННЯ СУДДIВСЬКОГО БЮЛЕТЕНЯ: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ

Як тiльки ви прийняли рiшення, ви повиннi заповнити суддiвський бюлетень. Суддiвський бюлетень - один з найефективнiших видiв виховного заходу дебатiв, тому ви до нього повиннi ставитися з належною вiдповiдальнiстю. Це означає, що ви повиннi вказати причини вашого рiшення, розбiрливим почерком та конструктивну критику щодо гри. До суддiвського бюлетеня ви повиннi включити наступну iнформацiю:

Причини рiшення Команда - переможець повинна бути вказана в кiнцi бюлетеня. Зверху ви повиннi вказати причини, чому ви вирiшили, що дана команда перемогла. Як ми вже говорили, суддiвський бюлетень є конструктивним засобом для покращення виступiв дебатерiв. Дуже важливо, щоб ви представили критику, викриваючи важливi пункти зiткнення та надаючи певнi аргументи, чому перемогла саме ця команда, а не iнша. Загальнi та iндивiдуальнi коментарi ходу дебатiв повиннi бути присутнi у грамотному суддiвському бюлетенi. Наступнi правила допоможуть вам при усних або письмових коментарях щодо гри.

 1. Намагайтеся докладно розповiсти про ваше враження. Уникайте загальних фраз. «Це цiкавий аргумент,» - говорить суддя, при цьому не пояснюючи своєї точки зору. Коли можливо, наводьте приклади з самої гри. Якщо, наприклад, ви говорите, що учасники гри висунули суперечливi аргументи, пояснiть цю вашу думку якомога чiткiше. Деталi дуже важливi для дебатерiв та суддiв. Ваш бюлетень буде прочитаний ними. Але, на жаль, оскiльки вони не чули всiєї гри, то ви маєте забезпечити їх контекстом, який повинен бути зафiксований у суддiвському бюлетенi. Записуйте все, що було сказано пiд час дебатiв, а також коментуйте своє рiшення.

 2. Фокусуйте свою увагу на аргументах, а не на дебатерах. Говорити, що «цей аргумент був не дуже розумною iдеєю», неправильно, адже це стосується здебiльшого iнтелекту гравця, а не самого аргументу. Як би ви не хотiли покращити розум гравцiв, це не можна зробити за допомогою суддiвського бюлетеня. Лiпше направити свої зауваження на покращення побудови фраз, органiзацiї промови або пiдтримку аргументiв.

 3. Пом'якшуйте моменти критики. Дiти дуже чутливi до критики i будь-якi грубi зауваження можуть бути сприйнятi, як жорстока цензура. Якщо ви хочете, щоб ваша критика була зрозумiла для дiтей, робiть її якомога тактовнiшою. Замiсть того, щоб казати: "Це не розумно...", краще скажiть: "Знайдеться мало суддiв, якi зрозумiють ваш аргумент". Можливо вам буде не дуже зручно говорити "непрямо" (натяками), але це допоможе дiтям краще сприйняти вашу критику.

 4. Критичнi зауваження. Говорячи мовою Мерi Попiнс, вам може знадобитися "ложка цукру", щоб можна було з" їсти вашi лiки. Деякi сприймають критику нормально, але все ж таки критика буде сприйматися краще, якщо дебатери спершу прочитають позитивнi коментарi про гру. Завершуючи суддiвський бюлетень, напишiть якiсь позитивнi оптимiстичнi побажання.

Бути суддею нелегка справа, але завдяки своїй ролi ви можете мати неабиякий вплив на академiчне життя студентiв. Аргументований коментар суддi допоможе дебатерам зрозумiти свої помилки та пiдвищити рiвень своєї презентацiї. Вашi коментарi можуть стати єдиним та найкращим уроком для майбутнiх iгор.

Iндивiдуальнi бали

Iндивiдуальнi бали служать для пiдбадьорювання дебатерiв та викриття особистих досягнень пiд час презентацiї. Вони можуть змiнити рахунок турнiру i тому суддя повинен ставитися до них з повною вiдповiдальнiстю.

Кожний з промовцiв може заробити до 30 балiв пiд час дебатного раунду. Пiдсумовуючи iндивiдуальнi бали, ви маєте враховувати наступне: аргументацiя, доказ, органiзацiя, презентацiя. Поданi категорiї допомагають суддi найкращим чином виставити бали. Краще враховувати всi цi категорiї при виставленнi балiв, але можна зразу виставити загальний бал.

 1. Аргументацiя

  1. Спростування контраргументацiї

   • Чи спроможний промовець спростовувати поданi аргументи та перебудовувати власну лiнiю аргументацiї?

   • Чи знаходить вiн суперечностi в лiнiї аргументацiї опонентiв?

  2. Аналiз

   • Як добре дебатер розумiє тему?

   • Чи спроможний вiн представити чiткi аргументи та доказ?

 2. Доказ

  1. Пiдтримка та аргументацiя

   • Чи забезпечує пiдтримка i аргументацiя основу для аргументiв?

   • Чи доказує пiдтримка аргумент?

 3. Органiзацiя

 4. Презентацiя.

  1. Обов'язки промовця.

   • Як чiтко виконує промовець всi свої обов'язки?

   • Чи ефективно використовує промовець час перехресного опитування?

  2. Представлення промови.

   • Чи користується промовець динамiчним, переконливим стилем?

   • Стиль промовця набутий, чи власний?

   • Чи легко зрозумiти промовця?

   • Промовець звертається до суддi, чи до опонентiв?

Крiм iндивiдуальних балiв, суддя повинен роздiлити мiсця мiж гравцями (вiд 1 до 6), починаючи вiд найкращого. Якщо iндивiдуальнi бали можуть бути однаковими у рiзних гравцiв, то мiсця не можуть бути однаковими.

Заповнюючи суддiвський бюлетень, будьте уважнi, оскiльки там багато iнформацiї, важливої для органiзаторiв.

Карта гри є вирiшальним iнструментом для фiксування ходу дебатiв. Для суддiв вона особливо важлива, оскiльки знадобиться при винесеннi рiшення. За додатковою iнформацiєю звертайтеся до роздiлу про спростування, де описуються методи, як фiксувати хiд дебатiв на картi гри.

ПОВЕДIНКА НА ТУРНIРI

Як ми вже зауважували, обов'язком суддi є задавати тон гри. Для починаючих суддiв це може здатися важким. Ось кiлька порад, якi можуть допомогти вам пiд час турнiру.

 1. Переконайтеся, що кiмната готова до початку дебатiв та гравцi сидять зручно.

 2. Переконайтеся, що ви маєте суддiвський бюлетень, папiр для карти гри, ручку, годинник з секундною стрiлкою (у разi, якщо немає таймкiпера).

 3. Ведiть час гри, якщо це нiкому зробити; було б добре мати картки, з написаними цифрами.

 4. Переконайтеся, що таймкiпер правильно вiдраховує час та повiдомляє гравцiв.

 5. Пiсля закiнчення раунду попросiть гравцiв залишити кiмнату до того, як ви приймете рiшення. Вiдповiдно до правил турнiру, ви повиннi або не повиннi давати усний коментар щодо гри.

 6. Пiсля того, як ви все записали на картi гри, заповнiть суддiвський бюлетень. Ви повиннi бути:

  1. Оптимiстичним та пiдтримуючим щодо гри; подавати приклади сильних моментiв гри i приклади пiдтримки та аргументацiї.

  2. Показати пункти, якi дебатери не спромоглися довести.

  3. Все це зробити без приниження та образ.

 7. Як тiльки ви заповнили бюлетень та прийняли рiшення, запросiть гравцiв та розберiть з ними раунд. Дайте конструктивнi зауваження, але не розкривайте своє рiшення.

 8. Повернiть карту гри та суддiвський бюлетень пiсля гри. Їх заповнення вказує на те, як уважно ви слухали та записували.

ЗАПИТАННЯ ВIД ГРАВЦIВ СУДДЯМ

1. Чи має суддя право запитувати про доказ чи лiнiю аргументацiї обох команд?

Так. Суддя має право попросити переглянути частину доказу в деяких випадках. Але це повинно бути зроблено тiльки пiсля раунду. Пам'ятайте, що суддя нi в якому разi не повинен переривати дебатерiв. Суддя може попросити переглянути якийсь матерiал, але тiльки якщо вiн має iстотне значення для рiшення.

2. Чи має право опонент запитувати про доказ або частину лiнiї аргументацiї в iншої команди?

Так. Дебатери можуть перепитати про незрозумiлу частину доказу або лiнiї аргументацiї, але тiльки пiд час перехресного опитування.

3. Чи можна передавати записки своїм партнерам пiд час того, як вони виступають з промовою?

Так. Якщо ваш партнер не може знайти потрiбну частину доказу або забуває сказати щось важливе, йому можна передати записку, щоб нагадати про це. Але пам'ятайте, що записки переривають промовця i тому їх потрiбно використовувати дуже рiдко, лише в екстремальних випадках.

4. Чи можна отримувати допомогу вiд аудиторiї пiд час промови або пiд час пiдготовки?

Нi. Аудиторiя не повинна заважати дебатам або брати участь в них. Дебати проходять мiж стверджуючою та заперечуючою командами i не передбачають участь когось iншого.

5. Чи може суддя попросити когось з аудиторiї вийти з кiмнати?

Так. Якщо хтось з присутнiх продовжує заважати ходу дебатiв, i вже пiсля кiлькох зауважень, суддя має право попросити його вийти з кiмнати.

6. Чи може суддя переривати промовця, щоб перепитати щось незрозумiле?

Нi. Суддя не має права переривати хiд дебатiв. Якщо для суддi щось незрозумiле пiд час дебатiв, це залишається обов'язком промовця - пояснити все незрозумiле. Суддя не має права переривати дебатера пiд час промови, часу пiдготовки або перехресного опитування. Навiть, якщо є щось незрозумiле, суддя повинен грунтувати своє рiшення тiльки на отриманiй iнформацiї.

7. Чи може суддя перекласти слово, якщо воно не зрозумiле для гравця?

Суддя може перекласти слово з iноземної мови на рiдну, якщо хтось з гравцiв не розумiє це слово. Але суддя не повинен пояснювати, що це означає. Фокус повинен робитися на аргументах та iнформацiї, а не на мовi.

8. Чи може суддя пояснити аргумент пiд час раунду, якщо хтось з гравцiв не розумiє його?

Нi. Суддя не повинен допомагати гравцям розумiти аргументи. Дебати - це гра мiж двома командами i суддя, який допомагає однiй з них, тим самим робить гру нечесною.

Попередній розділ | Наступний розділ