РОЗВИТОК ПРОГРАМИ

Iснує бiльш нiж 20 країн у Центральнiй та Схiднiй Європi, а також країни CНД, якi розвивають програму Дебати Карла Поппера. Рiвень ентузiазму тренерiв та учнiв дуже високий i поширення програми дуже швидке. Як тiльки тренери починають працювати з цiєю програмою, у них виникає цiла низка проблем у своїх країнах. Багато з них намагаються адаптувати програму до мiсцевих потреб. Наступна глава буде присвячена порадам щодо розвитку програми.

Програма Дебатiв Карла Поппера (КПДП) фiнансується через мережу Фонду Сороса, який також розробляє стратегiю розвитку програм. Ця робота презентується мiсцевими фондами через iснуючi в цих країнах центри "Дебати".

Ця програма складається з наступних елементiв:

 1. Дебатний центр. Прямою функцiєю центру є сама органiзацiя програми, розповсюдження її на нацiональному рiвнi, та поширення її у школах та iнших навчальних закладах. Вся iнформацiя про табори, семiнари, турнiри має надходити з центру. Вiн також впроваджує необхiдну iнформацiю для дослiдження певних тем. Центр має доступ до пiдписки всiх перiодичних видань, якi забезпечуються Фондом Сороса. Вiдповiдальними за роботу центру є один або кiлька нацiональних координаторiв. Запам'ятайте, оскiльки ми працюємо на розробку нашого мережевого серверу та дiяльностi у мережi Iнтернет, ви повиннi якомога швидше приєднатися до Iнтернет.

 2. Нацiональний Координатор Дебатiв. Термiн "нацiональний координатор" використовується для позначення мiсцевого представника, який сприяє розвитку програми "Дебати" на мiсцях. Ця робота зводиться до проведення семiнарiв, турнiрiв, презентацiй, таборiв для розповсюдження програми.

 3. Помiчники координатора. Iдеально ними повиннi бути вчителi, якi працюють у програмi "Дебати" та мають ентузiазм i бажання впроваджувати контакти мiж центром та громадськiстю. Асистенти повиннi сприяти встановленню постiйних контактiв мiж центром, вчителями та учнями у своєму регiонi. Допомогати у проведеннi всiх заходiв за пiдтримкою Дебатного Центру.

 4. Тренери Дебатiв. Вони є вирiшальною частиною програми, бо без них її iснування неможливе. Тренери - люди, якi пройшли спецiальний тренiнг та спроможнi проводити навчання Дебатам у школах. Це включає наступне:

 5. Фiнансування та вiдповiдальнiсть. Дебатнi центри пропонують викладачам учнiвських клубiв стипендiю за роботу в дебатних клубах. Вона буде становити 20% вiд заробiтної платнi вчителя i cплачується у вiдповiдностi вiд того, як працює клуб. Клуб повинен регулярно працювати (план роботи клубу визначають викладачi та самi учнi). Клуби можуть проводити навчальнi турнiри у своєму закладi та спiвпрацювати з iншими клубами по всiй країнi запрошуючи один одного на турнiри, семiнари та iншi заходи. Якщо Ви знаєте iншi джерела фiнансування для програми "Дебати", користуйтесь ними i пiдказуйте iншим, таким чином ми могли б залучити нових учасникiв та знайти додатковi кошти на проведення акцiй та пiдтримку клубiв.

Обов'язки дебатних центрiв:

Будь-яку допомогу у роботi та органiзацiї заходiв Вам повиннi надавати дебатнi центри. Дебатнi центри мають примiщення для роботи в якi Ви можете приходити для роботи, для спiлкування, для роботи в Iнтернет, для роботи з технiкою, перегляду навчальних фiльмiв та обговорень. Центри повиннi запрошувати Вас та повiдомляти щодо всiх подiй у життi програми "Дебати". Зв'язок мiж навчальними закладами та центрами повинен бути двостороннiй. Слова щодо: "Їм треба, нехай дзвонять..." у програмi не допустимi, це вже не програма дебатiв.

Програма "Дебати" дiє через проведення навчальних семiнарiв, турнiрiв, таборiв, пiдтримку клубiв, проведенню акцiй, якi сприяють проведенню активного життя молодi через пiдключення до рiзноманiтних програм.

Дебатнi центри надають крiм органiзацiйної допомоги ще i фiнансову у виглядi невеличких грантiв для роботи клубiв (канцтовари, книжки, фото послуги, дорожнi витрати до iнших клубiв або на турнiри тощо).

Для проведення турнiрiв видiляються призи, канцтовари, харчування, проживання.

У будь-якому випадку Ви повиннi попередити представникiв дебатних центрiв про вашi заходи завчасно (бажано не пiзнiше нiж за мiсяць) та узгодити всi питання щодо фiнансування. (Ми дозволяємо бути гнучкими щодо фiнансування але не виходячи за правила Українського законодавства та не порушуючи бухгалтерської звiтностi) тому ми звертаємось з проханням виконувати всi формальнi вимоги:

Ваш клуб повинен написати заяву до вступу у дебатний центр (її Вам допоможуть скласти працiвники центру) на бланку i з печаткою вашого навчального закладу. До заяви прикласти список учнiв та керiвникiв якi представляють ваш заклад. Фiнансування клубiв проходить:

У будь-якому випадку Ви повиннi спiвпрацювати з працiвниками дебатного центру i всi питання вирiшувати за гнучкою системою, пам'ятаючи, що вирiшувати питання можна мирним шляхом.

ДЕБАТНI КОМАНДИ У ШКОЛI

 1. Залучення дискутантiв:

  1. Вчителi повиннi спiлкуватися один з одним для залучення бiльшої кiлькостi учнiв.

  2. Студенти, задiянi у дебатах повиннi розповiдати своїм однолiткам про переваги цiєї гри.

  3. Всi задiянi до програми повиннi демонструвати переваги дебатiв у рiзних публiчних подiях (вивiшуючи фотокарточки у холi, в шкiльний газетi тощо).

 2. Здобувати пiдтримку з боку адмiнiстрацiї.

  1. Повiдомте директора школи про дiяльнiсть дебатного клубу.

  2. Запрошуйте директора та iнших представникiв

  3. Згадуйте вашого директора у рiзних прес-релiзах.

 3. Використовуйте батькiв

  1. Залучайте батькiв до суддiвства.

  2. Залучайте їх до органiзацiї турнiрiв.

СТВОРЕННЯ ТА ПIДТРИМКА СИЛЬНОЇ КОМАНДИ

Це потребує немалих зусиль та певну кiлькiсть людей. Ось деякi поради:

 1. Давайте учням змогу самим брати участь у реалiзацiї на практицi органiзацiйних питань. Це сприятиме укрiпленню вiдчуття, що це ЇХ команда.

 2. Розповсюджуйте заохочувальнi засоби за будь-який успiх; всi люблять бути вiдмiченими в своїх дiях. Це сприятиме подальшiй iнiцiативi.

Пiдтримуйте свiй авторитет, тобто цiнуйте допомогу та iнiцiативу iнших, але остаточне рiшення завжди буде лишатися за вами. Нехай всi розумiють, що їх внесок є дуже важливим, але, у кiнцевому рахунку, вiдповiдальнiсть за все несете ви.

ЗАОХОЧЕННЯ ДО РОБОТИ В КОМАНДI

Робота у командi є вирiшальним аспектом для дебатiв. Працювати разом потрiбно, щоб:

 1. Обмiнюватися думками щодо теми (мозкова гра)

 2. Опрацьовувати дебатнi стратегiї

 3. Пропонувати шляхи кожному учаснику щодо покращення його стилю

 4. Готуватися до турнiру

 5. Оприлюднювати дебатну програму

Такi загальнi збори можуть проводитися у школi пiсля урокiв, на турнiрах.

ПIДТРИМКА ОРГАНIЗОВАНОЇ КОМАНДИ

 1. В командi повиннi iснувати лiдери, якi будуть виконувати певну роботу з паперами, проведення зустрiчей, оприлюднення змiн тощо. Це допомагає набуттю певного досвiду та укрiпленню вiдчуття, що їх команда є ЇХ органiзацiєю.

 2. Пiсля року iснування дебатної команди, прийняття нових членiв може здiйснюватися на засадах надання досвiдченим уже дебатерам бiльших повноважень. Це буде сприяти пiдвищенню їх авторитета та самовизначенню. Старшi обов'язково повиннi пiдтримувати молодших.

 3. Зацiкавленi батьки, члени шкiльної адмiнiстрацiї можуть допомагати в органiзацiї турнiрiв тощо. Їм потрiбно пояснити, яких позитивних рис набувають їх дiти при участi у дебатах.

Попередній розділ